Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

Każdy Klient zwany dalej Zamawiającym jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu przed dokonaniem zakupów w sklepie internetowym WWW.NEONOWNIA.COM.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Sklep internetowy jest własnością firmy KAPILAR-REKLAMA Łukasz Frankowski (zwaną dalej Sprzedającym) i ma siedzibę w Antoniewie/k Łodzi (95-070 Aleksandrów Łódzki) przy ulicy Kruczej 16, NIP 732-188-71-57.
  • Treść strony WWW.NEONOWNIA.COM należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
  • Przedstawienie na stronie zdjęć produktów nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Od momentu potwierdzenia otrzymania oferty Zamawiającego jest on nią związany.

 

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem WWW.NEONOWNIA.COM, służy do dokonywania zakupów towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest:
 • prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia,
 • potwierdzenie zakupu na podstawie otrzymanego e-maila,
 • uiszczenie opłaty za towar oraz przesyłkę.
 1. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego oraz  dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również wtedy, gdy: we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
 4. Zamówienia mogą być realizowane zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami.
 5. Ceny podawane w polskiej części sklepu internetowego są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Ceny podawane w obcojęzycznych częściach sklepu internetowego są cenami wyrażonymi w euro (EUR). Wszystkie ceny zawierają odpowiednią wartość podatku od towarów i usług (VAT).
 6. Sprzedający  zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony towar nie będzie realizowane.
 7. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury dla płatnika podatku VAT, w formularzu zamówienia należy zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę” oraz podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia dokumentu.
 

CENY PRZESYŁEK

  1. Do zamówienia doliczany jest zryczałtowany koszt przesyłki uzależniony od wybranej formy płatności.
  2. Powyżej przekroczenia określonego wartościowego progu zakupów przesyłka może być bezpłatna.
  3. W przypadkach szczególnych Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany kosztów wysyłki o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.

 

WARUNKI REALIZACJI I DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

  1. Istnieją trzy formy dostawy zamówienia: dostawa środkami transportu sprzedającego, wysyłka towaru za pośrednictwem firmy spedycyjnej, odbiór przez Zamawiającego z siedziby sprzedającego.
  2. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej określone są w jej regulaminie.
  3. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie przewozu przez firmę spedycyjną.
  4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od momentu wysłania i potwierdzenia go przez Zamawiającego. O dalszym toku realizacji zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany za pomocą e-maila lub telefonicznie. Zamówienia nie potwierdzone w ciągu 24 godzin będą anulowane.
  5. Oferta prezentowana w sklepie internetowym nie jest stanem magazynowym Sprzedającego.
  6. W przypadku posiadania na stanie magazynowym zamawianych towarów w odpowiednim asortymencie i ilości zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt. 8.
  7. W przypadku braku na stanie magazynowym zamawianych towarów w odpowiednim asortymencie i ilości zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 10 dni roboczych z zastrzeżeniem pkt. 8.
  8. Zamówienia hurtowe mogą być realizowane w innych terminach ustalanych indywidualnie z Zamawiającym.
  9. W przypadku gdy w magazynie dostępna jest tylko część zamówionego towarów to na życzenie Zamawiającego może być natychmiast wysłany dostępny towar. Pozostałą część będzie dostarczona tak szybko jak tylko to będzie możliwe. W tym przypadku koszty przesyłek poniesione przez Zamawiającego są takie jak dla pojedynczego zamówienia.
   10. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Sprzedającego wpłyną odpowiednie środki.
  10. W przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy spedycyjnej Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera i bezwarunkowego jej przyjęcia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru należy bezwzględnie nakazać sporządzić kurierowi protokół szkody i skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

 

REKLAMACJE

 1. Kolory  towarów prezentowanych w ofercie sklepu, mogą różnić się od prawdziwych produktów i nie będzie to uznawane za przyczynę reklamacji.
 2. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) w brzmieniu nadanym jej Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wadę fizyczną (prawną). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Wada prawna polegać może na ograniczeniu w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem znajdującym się w ofercie Sklepu wynikającym z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy, w szczególności w sytuacji kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym celu zaleca się by sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy, plomby są zerwane zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 5. W pozostałych przypadkach reklamacje mogą być przesyłane: pocztą elektroniczną na adres: neon@neonownia.com, listem poleconym na adres: 95-070 ALEKSANDRÓW Ł. ANTONIEW k/Łodzi ul. Krucza 16, oraz telefonicznie: (42) 712-55-44;712-55-33; od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00
 6. W oświadczeniu dotyczącym reklamacji Klient powinien wskazać:
 • informacje i okoliczności, w miarę możliwości zdjęcia dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
 •  żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową poprzez wymianę produktu lub oświadczenie odstąpieniu od Umowy Sprzedaż; oraz
 • dane kontaktowe składającego reklamację.
 • lub posłużyć się formularzem, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny na dole strony.
  1. W toku reklamacji klientowi przysługuje uprawnienie: Odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy, wymiany produktu, oświadczenie o obniżeniu ceny.
  2. W przypadku reklamacji produktów należy odesłać go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz dowodem zakupu. Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Sklep w okresie 7 dni oraz w tym terminie następuje wysłanie nowego towaru lub zwrot równowartości towaru w sposób odpowiadający sposobowi dokonanej uprzednio zapłaty.
  3. Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient. Koszty ponownego wysłania wadliwego produktu ponosi Sklep.
  4. Termin naprawy lub wymiany towaru, którego reklamacja zostanie uwzględniona ustalany jest indywidualnie i zależy od stanów magazynowych Sprzedającego i jego obłożenia produkcyjnego.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zastąpienia reklamowanego towaru innym (o nie gorszych właściwościach) towarem w przypadku braku magazynowego towaru identycznego z reklamowanym. W tym przypadku możliwy jest również zwrot pieniędzy na wyraźne życzenie Zamawiającego.

 

ZWROTY

 1. Zwroty są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)
 2. Klient, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (art. 34 ust. 2 w zw. Z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta). Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 powyższej ustawy).
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy polegającej na wydaniu rzeczy – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • w przypadku umowy, która:
 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W celu odstąpienia od umowy i anulowania transakcji, klient powiadamia niezwłocznie o tym fakcie Sklep telefonicznie (lub faksem) i emailem. Sklep niezwłocznie przesyła konsumentowi wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Umowę taką uważa się za niezawartą. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny na dole strony.
  2. Prawo odstąpienia od umowy lub zwrot zakupionego towaru przysługuje również w sytuacji, kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym celu zaleca się by sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy lub plomby są zerwane zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
  3. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że strony porozumiały się co do innego sposobu zwrotu, który nie wiąże się dla konsumenta z żadnymi kosztami.
  4. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ochrona danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”),
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu, w przypadku wątpliwości, przyjmuje się poniższe definicje:„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;„ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;„administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;„podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 1. Przetwarzanie danych w wyniku złożonego zamówienia odbywa się wyłącznie na postawie zgody dobrowolnie wyrażonej przez Zamawiającego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywa się za pośrednictwem adresu mailowego serwisu: neon@neonownia.com, dostępnych infolinii telefonicznych pod nr (42) 712-55-44;712-55-33 oraz pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w § 1 ust 1.
 2. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest KAPILAR-REKLAMA Łukasz Frankowski z siedzibą w Antoniewie/k Łodzi, (95-070 Aleksandrów Łódzki) przy ulicy Kruczej 16, reprezentowana przez właściciela Łukasza Frankowskiego, adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu www.neonownia.com, pozyskiwanych na warunkach opisanych w art. 6 RODO, jest rejestracja konta w sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem oraz przyjęcie i realizacja zamówienia złożonego w wyniku dobrowolnie wypełnionego formularza zamówienia oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji zamówienia jest personel serwisu www.neonownia.com, osoby zatrudnione w KAPILAR – REKLAMA Łukasz Frankowski oraz osoby trzecie, którym powierzono realizację zamówienia, w tym pracownicy firm kurierskich wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, w przypadku uzyskania danych osobowych na podstawie zgody uprawnionego trwa aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia wzajemnych roszczeń. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, czas przetwarzania jest równoznaczny z okresem realizacji zamówienia z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 6. Minimalny zakres danych osobowych niezbędnych do przekazania administratorowi określa formularz Zamówienia. Podanie danych osobowych w ich minimalnym zakresie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości skutecznego złożenia i realizacji zamówienia.
 7. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz informacji dotyczących: celu przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; planowanego okresu przechowywania danych osobowych, prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 8. Zamawiający ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą; ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia w drodze środków komunikacji powołanych w § 7 ust 3.
 9. Zamawiający ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 10. Zamawiający ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym przetwarzanych w celach marketingowych – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W takim przypadku administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 11. Zamawiający ma prawo do składania skarg i uwag bezpośrednio do administratora za pośrednictwem środków komunikacji powołanych w § 7 ust 3. Zamawiający ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych; dane adresowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000, kancelaria@uodo.gov.pl
 12. W ramach oświadczeń składanych przez Zamawiającego za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamawiający może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Brak powyższej zgody nie rzutuje na realizację usług świadczonych w ramach serwisu WWW.NEONOWNIA.COM
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany cen towarów i przesyłki w ofercie w ciągu dnia,
 • wycofania poszczególnych produktów z oferty,
 • wprowadzania nowych towarów do oferty,
 • zmian w regulaminie.
 1. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania umowy kupna-sprzedaży. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury sprzedaży i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz zestawienia na żądanie Zamawiającego historii zakupów dokonanych w sklepie internetowym.  Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”).
 2. Zamawiający ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
 3. Zamawiający akceptując niniejszy regulamin zgadza się na wystawie faktury sprzedaży bez podpisu odbiorcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa.