Szukaj
Close this search box.

Polityka prywatności

Polityka pRywatności i ochrony danych osobowych i RODO

 1. Ochrona danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”),
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu, w przypadku wątpliwości, przyjmuje się poniższe definicje:                                                                                                                       
 3.  
 4. „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 5.  
 6. „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 7.  
 8. „ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
 9.  
 10. „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 11.  
 12. „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
 13.  
 1. Przetwarzanie danych w wyniku złożonego zapytania ofertowego lub zamówienia odbywa się wyłącznie na postawie zgody dobrowolnie wyrażonej przez Zamawiającego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywa się za pośrednictwem adresu mailowego serwisu: neon@neonownia.com, dostępnych infolinii telefonicznych pod nr (42) 712-55-44;712-55-33  oraz pisemnie na adres korespondencyjny; 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI ANTONIEW k/Łodzi ul. Krucza 16.
 2. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest KAPILAR-REKLAMA Łukasz Frankowski z siedzibą w Antoniewie/k Łodzi, (95-070 Aleksandrów Łódzki) przy ulicy Kruczej 16, reprezentowana przez właściciela Łukasza Frankowskiego, adres jak wyżej.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu www.neonownia.com pozyskiwanych na warunkach opisanych w art. 6 RODO jest: złożenie zapytania ofertowego lub rejestracja konta w sklepie internetowym (w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem oraz przyjęcie i realizacja zamówienia złożonego w wyniku dobrowolnie wypełnionego formularza zamówienia oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych).
 4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji zamówienia jest personel serwisu www.neonownia.com, osoby zatrudnione w KAPILAR-REKLAMA Łukasz Frankowski oraz osoby trzecie, którym powierzono realizację zamówienia, w tym pracownicy firm kurierskich wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, w przypadku uzyskania danych osobowych na podstawie zgody uprawnionego trwa aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia wzajemnych roszczeń. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, czas przetwarzania jest równoznaczny z okresem realizacji zamówienia z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 6. Minimalny zakres danych osobowych niezbędnych do przekazania administratorowi określa formularz zapytania ofertowego lub zamówienia. Podanie danych osobowych w ich minimalnym zakresie jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości skutecznego złożenia zapytania ofertowego lub realizacji zamówienia.
 7. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz informacji dotyczących: celu przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; planowanego okresu przechowywania danych osobowych, prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 8. Zamawiający ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą; ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia w drodze środków komunikacji powołanych w ust 3.
 9. Zamawiający ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 10. Zamawiający ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym przetwarzanych w celach marketingowych – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W takim przypadku administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 11. Zamawiający ma prawo do składania skarg i uwag bezpośrednio do administratora za pośrednictwem środków komunikacji powołanych w ust 3. Zamawiający ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych; dane adresowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000, kancelaria@uodo.gov.pl
 12. W ramach oświadczeń składanych przez Zamawiającego za pośrednictwem formularza zapytania ofertowego lub zamówienia, Zamawiający może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Brak powyższej zgody nie rzutuje na realizację usług świadczonych w ramach serwisu www.neonownia.com

RODO

 1. Podstawowym celem RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa materialnego w ramach UE i swobodnego przepływu danych osobowych. Pełna treść rozporządzenia dostępna jest na stronie https://www.giodo.gov.pl/pl/1520284/9745
 2. RODO zastąpiło dotychczas obowiązującą ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jest stosowane od 25 maja 2018 r.
 3. RODO wprowadza szereg zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w zakresie uprawnień podmiotu danych. Tym samym konsument ma prawo:
 • żądać sprostowania, czy też usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) oraz ograniczenia przetwarzania danych,
 • zgłosić sprzeciw – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,
 • żądania przekazania swoich danych osobowych wskazanemu przez siebie podmiotowi
 • żądania okazania kopii danych, zaś przetwarzający dane ma obowiązek poinformowania podmiotu danych o każdym ich wycieku
 1. Przepisami RODO zostały wprowadzone nowe lub uzupełnione zasady uzyskiwania ważnych i weryfikowalnych zgód na przetwarzanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą.
 2. RODO przewiduje liczne obowiązki informacyjne, które muszą być uwzględnione w komunikacji sposobu przetwarzania danych osobowych kierowanej do osób, których dane dotyczą.
 3. Nasz serwis został w pełni dostosowany do wprowadzanych zmian. Tym samym bez obaw mogą korzystać Państwo z jego usług, mając pewność co do najwyższych standardów ochrony danych osobowych.